LVS
lvs-devel
Google
 
Web LinuxVirtualServer.org

Re: ipvs: ipvs update for nf-next-2.6

To: Simon Horman <horms@xxxxxxxxxxxx>
Subject: Re: ipvs: ipvs update for nf-next-2.6
Cc: Eric Dumazet <eric.dumazet@xxxxxxxxx>, Hans Schillstrom <hans.schillstrom@xxxxxxxxxxxx>, Julian Anastasov <ja@xxxxxx>, lvs-devel@xxxxxxxxxxxxxxx, netdev@xxxxxxxxxxxxxxx, netfilter@xxxxxxxxxxxxxxx, netfilter-devel@xxxxxxxxxxxxxxx
From: Patrick McHardy <kaber@xxxxxxxxx>
Date: Tue, 16 Nov 2010 10:21:53 +0100
On 16.11.2010 07:34, Simon Horman wrote:
> git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/horms/lvs-test-2.6.git 
> for-patrick

Pulled, thanks Simon!
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe lvs-devel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at  http://vger.kernel.org/majordomo-info.html

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>