LVS
lvs-devel
Google
 
Web LinuxVirtualServer.org

Re: [PATCH] ipvs: no need to update skb route entry for local destinatio

To: Julian Anastasov <ja@xxxxxx>
Subject: Re: [PATCH] ipvs: no need to update skb route entry for local destination packets.
Cc: zhang kai <zhangkaiheb@xxxxxxx>, Wensong Zhang <wensong@xxxxxxxxxxxx>, lvs-devel@xxxxxxxxxxxxxxx, netdev@xxxxxxxxxxxxxxx, netfilter-devel@xxxxxxxxxxxxxxx
From: Simon Horman <horms@xxxxxxxxxxxx>
Date: Tue, 1 Oct 2019 11:54:07 +0200
On Mon, Sep 30, 2019 at 09:49:38PM +0300, Julian Anastasov wrote:
> 
>       Hello,
> 
> On Mon, 30 Sep 2019, zhang kai wrote:
> 
> > In the end of function __ip_vs_get_out_rt/__ip_vs_get_out_rt_v6,the
> > 'local' variable is always zero.
> > 
> > Signed-off-by: zhang kai <zhangkaiheb@xxxxxxx>
> 
>       Looks good to me, thanks!
> 
> Acked-by: Julian Anastasov <ja@xxxxxx>
> 
>       Simon, this is for -next kernels...

Thanks, applied to ipvs-next.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Re: [PATCH] ipvs: no need to update skb route entry for local destination packets., Simon Horman <=