LVS
lvs-devel
Google
 
Web LinuxVirtualServer.org

Re: [PATCH] ipvs: autoload ipvs on genl access

To: Julian Anastasov <ja@xxxxxx>
Subject: Re: [PATCH] ipvs: autoload ipvs on genl access
Cc: Thomas Weißschuh <linux@xxxxxxxxxxxxxx>, Pablo Neira Ayuso <pablo@xxxxxxxxxxxxx>, Jozsef Kadlecsik <kadlec@xxxxxxxxxxxxx>, Florian Westphal <fw@xxxxxxxxx>, "David S. Miller" <davem@xxxxxxxxxxxxx>, Jakub Kicinski <kuba@xxxxxxxxxx>, netdev@xxxxxxxxxxxxxxx, lvs-devel@xxxxxxxxxxxxxxx, netfilter-devel@xxxxxxxxxxxxxxx, coreteam@xxxxxxxxxxxxx, linux-kernel@xxxxxxxxxxxxxxx
From: Simon Horman <horms@xxxxxxxxxxxx>
Date: Fri, 22 Oct 2021 13:26:31 +0200
On Thu, Oct 21, 2021 at 09:24:34PM +0300, Julian Anastasov wrote:
> 
>       Hello,
> 
> On Thu, 21 Oct 2021, Thomas Weißschuh wrote:
> 
> > The kernel provides the functionality to automatically load modules
> > providing genl families. Use this to remove the need for users to
> > manually load the module.
> > 
> > Signed-off-by: Thomas Weißschuh <linux@xxxxxxxxxxxxxx>
> 
>       Looks good to me for -next tree, thanks!
> 
> Acked-by: Julian Anastasov <ja@xxxxxx>

Acked-by: Simon Horman <horms@xxxxxxxxxxxx>


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>