LVS
lvs-devel
Google
 
Web LinuxVirtualServer.org

Re: [patch nf-next] IPVS: convert __ip_vs_securetcp_lock to a spinlock

To: Simon Horman <horms@xxxxxxxxxxxx>
Subject: Re: [patch nf-next] IPVS: convert __ip_vs_securetcp_lock to a spinlock
Cc: lvs-devel@xxxxxxxxxxxxxxx, netdev@xxxxxxxxxxxxxxx, netfilter-devel@xxxxxxxxxxxxxxx, Stephen Hemminger <shemminger@xxxxxxxxxx>, Changli Gao <xiaosuo@xxxxxxxxx>, yao zhao <dragonlinux@xxxxxxxxx>, Wensong Zhang <wensong@xxxxxxxxxxxx>, Julian Anastasov <ja@xxxxxx>, Patrick McHardy <kaber@xxxxxxxxx>
From: Eric Dumazet <eric.dumazet@xxxxxxxxx>
Date: Fri, 20 Aug 2010 16:55:36 +0200
Le vendredi 20 août 2010 à 23:52 +0900, Simon Horman a écrit :
> Also rename __ip_vs_securetcp_lock to ip_vs_securetcp_lock.
> 
> Spinlock conversion was suggested by Eric Dumazet.
> 
> Cc: Eric Dumazet <eric.dumazet@xxxxxxxxx>
> Signed-off-by: Simon Horman <horms@xxxxxxxxxxxx>
> 
> --- 

Acked-by: Eric Dumazet <eric.dumazet@xxxxxxxxx>


--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe lvs-devel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at  http://vger.kernel.org/majordomo-info.html

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>