LVS
lvs-devel
Google
 
Web LinuxVirtualServer.org

Re: [GIT PULL nf-next 00/84] Second Round of IPVS Updates for v4.4

To: Simon Horman <horms@xxxxxxxxxxxx>
Subject: Re: [GIT PULL nf-next 00/84] Second Round of IPVS Updates for v4.4
Cc: lvs-devel@xxxxxxxxxxxxxxx, netdev@xxxxxxxxxxxxxxx, netfilter-devel@xxxxxxxxxxxxxxx, Wensong Zhang <wensong@xxxxxxxxxxxx>, Julian Anastasov <ja@xxxxxx>, "Eric W. Biederman" <ebiederm@xxxxxxxxxxxx>
From: Pablo Neira Ayuso <pablo@xxxxxxxxxxxxx>
Date: Fri, 25 Sep 2015 02:01:02 +0200
On Thu, Sep 24, 2015 at 09:51:45AM +0900, Simon Horman wrote:
> Hi Pablo,
> 
> please consider these bug fixes and extensive clean-ups of IPVS
> from Eric Biederman for v4.4.

Pulled, thanks Simon.
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe lvs-devel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at  http://vger.kernel.org/majordomo-info.html

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>