LVS
lvs-devel
Google
 
Web LinuxVirtualServer.org

Re: [PATCH v4] ipvs: add checksum support for gue encapsulation

To: Simon Horman <horms@xxxxxxxxxxxx>
Subject: Re: [PATCH v4] ipvs: add checksum support for gue encapsulation
Cc: Julian Anastasov <ja@xxxxxx>, Jacky Hu <hengqing.hu@xxxxxxxxx>, jacky.hu@xxxxxxxxxxx, jason.niesz@xxxxxxxxxxx, Wensong Zhang <wensong@xxxxxxxxxxxx>, "David S. Miller" <davem@xxxxxxxxxxxxx>, Alexey Kuznetsov <kuznet@xxxxxxxxxxxxx>, Hideaki YOSHIFUJI <yoshfuji@xxxxxxxxxxxxxx>, Jozsef Kadlecsik <kadlec@xxxxxxxxxxxxxxxxx>, Florian Westphal <fw@xxxxxxxxx>, netdev@xxxxxxxxxxxxxxx, lvs-devel@xxxxxxxxxxxxxxx, linux-kernel@xxxxxxxxxxxxxxx, netfilter-devel@xxxxxxxxxxxxxxx, coreteam@xxxxxxxxxxxxx
From: Pablo Neira Ayuso <pablo@xxxxxxxxxxxxx>
Date: Fri, 31 May 2019 18:22:27 +0200
On Fri, May 31, 2019 at 10:37:41AM +0200, Simon Horman wrote:
> On Thu, May 30, 2019 at 10:10:15AM +0300, Julian Anastasov wrote:
> > 
> >     Hello,
> > 
> > On Thu, 30 May 2019, Jacky Hu wrote:
> > 
> > > Add checksum support for gue encapsulation with the tun_flags parameter,
> > > which could be one of the values below:
> > > IP_VS_TUNNEL_ENCAP_FLAG_NOCSUM
> > > IP_VS_TUNNEL_ENCAP_FLAG_CSUM
> > > IP_VS_TUNNEL_ENCAP_FLAG_REMCSUM
> > > 
> > > Signed-off-by: Jacky Hu <hengqing.hu@xxxxxxxxx>
> > 
> >     Looks good to me, thanks!
> > 
> > Signed-off-by: Julian Anastasov <ja@xxxxxx>
> 
> Likewise, thanks.
> 
> Pablo, pleas consider applying this to nf-next.

Applied, thanks Simon.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>