LVS
lvs-devel
Google
 
Web LinuxVirtualServer.org

Re: [PATCH v3] ipvs: allow tunneling with gre encapsulation

To: Simon Horman <horms@xxxxxxxxxxxx>
Subject: Re: [PATCH v3] ipvs: allow tunneling with gre encapsulation
Cc: Julian Anastasov <ja@xxxxxx>, Vadim Fedorenko <vfedorenko@xxxxxxxxxxxxxx>, Konstantin Khlebnikov <khlebnikov@xxxxxxxxxxxxxx>, netfilter-devel@xxxxxxxxxxxxxxx, lvs-devel@xxxxxxxxxxxxxxx
From: Pablo Neira Ayuso <pablo@xxxxxxxxxxxxx>
Date: Tue, 2 Jul 2019 17:58:14 +0200
On Tue, Jul 02, 2019 at 09:16:59AM +0200, Simon Horman wrote:
> On Mon, Jul 01, 2019 at 10:03:13PM +0300, Julian Anastasov wrote:
> > 
> >     Hello,
> > 
> >     Added CC to lvs-devel@xxxxxxxxxxxxxxx
> > 
> > On Mon, 1 Jul 2019, Vadim Fedorenko wrote:
> > 
> > > windows real servers can handle gre tunnels, this patch allows
> > > gre encapsulation with the tunneling method, thereby letting ipvs
> > > be load balancer for windows-based services
> > > 
> > > Signed-off-by: Vadim Fedorenko <vfedorenko@xxxxxxxxxxxxxx>
> > 
> >     Looks good to me, thanks!
> > 
> > Acked-by: Julian Anastasov <ja@xxxxxx>
> 
> Likewise,
> 
> Signed-off-by: Simon Horman <horms@xxxxxxxxxxxx>
> 
> Pablo, please consider including this in nf-next.

Applied, thanks Simon.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>